HCNDeE_head-3.png

สถานการณ์ประจำวัน

ระดับน้ำสูงสุดรายวัน จังหวัดพัทลุง

คลังความรู้

ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพัทลุง  ณ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  โทรศัพท์ 074 606719 ต่อ 13  โทรสาร  e-mail : PlanGroup_ptl@sueksa.go.th