ข้อมูล หรือ Link ที่ต้องการสร้าง QRCodeขนาดของ QR Code ขนาดเริ่มต้นคือ 37x37 pixel โปรดระบุจำนวนเท่า 1-100 เช่น ระบุ 10 จะได้ภาพขนาด 370x370 pixel